IVO HOOGWERF

General terms and conditions

Algemene voorwaarden 


2023

Dutch

Artikel 1: Definities

Opdrachtgever: De rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten heeft verstrekt.

Licentienemer: De rechtspersoon die van Ivo Hoogwerf een licentie verkrijgt.

Opdrachtnemer/licentiegever: Ivo Hoogwerf

Offerte: Omschrijving van de werkzaamheden/diensten, de begroting van de daaraan verbonden kosten, met uitzondering van onkosten en kosten van derden, en de tijdsplanning.

Onkosten: Ondermeer, doch niet uitsluitend, de reis- en verblijfkosten (volpension) en out-of-the-pocketkosten die Ivo Hoogwerf maakt en/of zal maken ter uitvoering van de werkzaamheden.

Out-of-the-pocketkosten: Uitgaven die Ivo Hoogwerf doet, die zien op de uitvoering van werkzaamheden voor opdrachtgever.

Meerwerk: Werkzaamheden die niet in de offerte staan opgenomen, maar wel door de opdrachtgever gewenst worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden/de levering van diensten.

Minderwerk: Werkzaamheden die wel in de offerte staan opgenomen, maar komen te vervallen.

Indirecte schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

Overmacht: Een tekortkoming van Ivo Hoogwerf die niet is te verwijten aan zijn schuld en, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, derden die weigeren mee te werken, ongeval, staking, brand, (gewapende) overval, blokkade, oorlog, rellen, bezetting, overheidsbelemmering, (grootschalige) (natuur) rampen, atoomkernreacties, transportmoeilijkheden, vertraagde levering van goederen, buitenwerkingstelling van communicatiemiddelen (telefoon, e-mail, e.d.), buitenwerkingstelling (tijdelijk of om welke reden dan ook) van de elektrische en/of elektronische infrastructuur (computers, e.d.), vernietiging en/of verdwijning van de elektronische gegevens en/of frauduleus gebruik daarvan door derden, overige bedrijfsstoornissen en andere buiten controle van Ivo Hoogwerf liggende oorzaken.


Artikel 2: Algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Ivo Hoogwerf en op alle tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing mits partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.2 In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht en zal de desbetreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 3: Offerte(s)

3.1 Offertes van Ivo Hoogwerf zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Na het verstrijken van de in de offerte aangegeven termijn (geldigheidsduur) kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de in de offerte gedane aanbieding.

3.2 Ivo Hoogwerf is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden de werkzaamheden (nader) schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst van opdracht. Indien de werkzaamheden van Ivo Hoogwerf zijn aangevangen zonder dat partijen de werkzaamheden (nader) schriftelijk hebben vastgelegd is de inhoud van de offerte samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht en de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten.


Artikel 4: Prijzen en betalingen

4.1 De door Ivo Hoogwerf gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en exclusief materiaalkosten, onkosten, eventuele porto, verzend- en transportkosten, kosten van derden en meer- en minderwerk.

4.2 Indien er, nadat de offerte door Ivo Hoogwerf is uitgebracht, van overheidswege of als gevolg van gewijzigd verkoopcondities van derden, prijswijzigingen optreden, is Ivo Hoogwerf gerechtigd om deze prijswijzigingen door te belasten aan opdrachtgever.

4.3 Ivo Hoogwerf zal opdrachtgever in beginsel maandelijks factureren voor de verrichte werkzaamheden. Alle betalingen aan Ivo Hoogwerf dienen te geschieden op het door Ivo Hoogwerf aangewezen rekeningnummer.

4.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen dient betaling van de facturen van Ivo Hoogwerf te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien opdrachtgever/licentienemer niet binnen de betalingstermijn aan zijn betalingstermijn voldoet, verkeert opdrachtgever/licentienemer direct in verzuim zonder voorafgaande sommatie en ingebrekestelling. Vanaf het moment dat opdrachtgever/licentienemer in verzuim verkeert is opdrachtgever/licentienemer over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd. Alle kosten waaronder, doch niet uitsluitend, de juridische en (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, die Ivo Hoogwerf maakt ter zake het incasseren van de verschuldigde bedragen kunnen op opdrachtgever/licentienemer worden verhaald. De buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van het door opdrachtgever/licentienemer verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro. 

4.5 Ivo Hoogwerf is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever/licentienemer een zekerheidstelling voor de betalingen van zijn facturen en onkosten te eisen.

4.6 Bezwaren met betrekking tot de facturen van Ivo Hoogwerf dienen door opdrachtgever/licentienemer binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het bezwaar van opdrachtgever/licentienemer tegen een factuur van ivo Hoogwerf laat onverlet de plicht van opdrachtgever/licentienemer om tijdig voor volledige betaling van de factuur van Ivo Hoogwerf zorg te dragen. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen heeft opdrachtgever/licentienemer zijn rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt. Tenzij opdrachtgever/licentienemer tegenbewijs levert zijn de gegevens uit de administratie van Ivo Hoogwerf beslissend.


Artikel 5: Onkosten

5.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen draagt opdrachtgever zorg voor de betaling van de onkosten van Ivo Hoogwerf. Indien Ivo Hoogwerf in eerste instantie zelf voor de onkosten zorg dient te dragen is Ivo Hoogwerf bevoegd deze onkosten separaat bij opdrachtgever in rekening te brengen onder overlegging van de originele facturen of bonnen. In het geval van een kilometervergoeding dient Ivo Hoogwerf een duidelijke specificatie, voorzien van een overzicht van de afgelegde trajecten, de data en het aantal kilometers, aan opdrachtgever te overleggen. De kilometervergoeding bedraagt 0,40 euro per kilometer, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.


Artikel 6: Levertijden

6.1 De door Ivo Hoogwerf in de offerte en/of overeenkomst opgegeven termijnen zijn uitsluitend indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Aan de door Ivo Hoogwerf opgegeven termijnen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Een overschrijding van (enige) termijn(en) door Ivo Hoogwerf ontslaat opdrachtgever op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens Ivo Hoogwerf.


Artikel 7: Opdracht en wijzigingen

7.1 Ivo Hoogwerf zal op basis van de opdracht voor de opdrachtgever de werkzaamheden verrichten zoals nader uiteengezet in de offerte en/of overeenkomst. Wijziging van de opdracht (meer- of minderwerk) (lopende de overeenkomst) dient schriftelijk aan Ivo Hoogwerf te worden medegedeeld. De wijziging van de opdracht is pas van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Ivo Hoogwerf, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijziging.

7.2 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur die nodig is voor de voltooiing van de werkzaamheden door Ivo Hoogwerf, zoals uiteengezet in de offerte en/of overeenkomst. 


Artikel 8: Zorgplicht

8.1 Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zal opdrachtgever aan Ivo Hoogwerf tijdig alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke informatie, gegevens en materialen e.d. Verstrekken. Indien er zich een vertraging voordoet in de uitvoering van de werkzaamheden, welke te wijten is aan het niet, althans niet tijdig en/of volledig, aanleveren van de informatie, gegevens en materialen e.d. Door opdrachtgever, komt deze vertraging voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, rechtmatigheid en volledigheid van de aan Ivo Hoogwerf verstrekte informatie, gegevens, materialen e.d. En vrijwaart Ivo Hoogwerf jegens derden voor aanspraken in de meeste ruime zin des woords met betrekking tot schending van (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

8.3 Opdrachtgever garandeert dat door het gebruik van de aan Ivo Hoogwerf ter beschikking gestelde informatie, gegevens en materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen en vrijwaart Ivo Hoogwerf hiertoe voor aanspraken in de meest ruime zin des woords.


Artikel 9: Klachtplicht en aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever/licentienemer is verplicht om het hetgeen door Ivo Hoogwerf is geleverd binnen 7 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden te controleren. 

9.2 Opdrachtgever/licentienemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door Ivo Hoogwerf is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt, indien hij Ivo Hoogwerf daarvan niet binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen een termijn van twee maanden, nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Indien opdrachtgever/licentienemer Ivo Hoogwerf binnen voornoemde termijn in kennis stelt dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt, draagt Ivo Hoogwerf kosteloos zorg voor een aanpassing van het werk en/of het geleverde, mits de klacht van opdrachtgever/licentienemer terecht is. Opdrachtgever/licentienemer is verplicht Ivo Hoogwerf hiertoe in de gelegenheid te stellen.

9.3 Indien een der partijen twijfelt over de juridische gevolgen van het (beoogde) gebruik van het werk en/of het geleverde en/of de (te) verrichte(n) werkzaamheden, wordt andere partij daarvan schriftelijk in kennis gesteld. Indien partijen hieromtrent een (juridische) onderzoek wensen te laten uitvoeren komen de kosten voor dit ( juridisch) onderzoek voor rekening van opdrachtgever/licentienemer. Indien er zich als gevolg van het (juridisch) onderzoek vertragingen voordoen, zijn deze vertragingen voor rekening en risico van opdrachtgever/licentienemer.

9.4 Indien opdrachtgever/licentienemer besluit tot ongewijzigd gebruik van het werk en/of het geleverde komt dit volledig voor rekening en risico van opdrachtgever/licentienemer. In dit geval vrijwaart opdrachtgever/licentienemer Ivo Hoogwerf van aanspraken in de meest ruime zin des woords. De hiervoor genoemde vrijwaring ziet mede op alle (overige) kosten die Ivo Hoogwerf maakt en/of zal maken voortvloeiende uit vorderingen van derden.

9.5 De aansprakelijkheid van Ivo Hoogwerf beloopt nooit meer dan het door ivo Hoogwerf bij opdrachtgever/licentienemer in rekening gebrachte bedrag, verminderd met de nog te declareren onkosten en (voorgeschoten) bedragen, al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden, althans, indien Ivo Hoogwerf ter zake een (aansprakelijkheids)verzekering heeft afgesloten, tot de maximale hoogte van het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

9.6 Ivo Hoogwerf is nooit aansprakelijk voor indirecte schade in de ruimste zin des woords, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan zijn zijde.

9.7 Vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Ivo Hoogwerf verjaren door verloop van 12 maanden na beëindiging /voltooiing van de werkzaamheden.

9.8 Indien twee of meer opdrachtgevers/licentienemers gezamenlijk een opdracht aan Ivo Hoogwerf hebben gegeven/een licentie hebben verkregen, zijn zij hoofdelijk tegenover Ivo Hoogwerf verbonden.

9.9 Ivo Hoogwerf is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. De opdracht indien deze tekortkomingen voortvloeien uit gedragingen en/of handelingen van opdrachtgever/licentienemer e/of door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.


Artikel 10: Inschakeling derden

10.1 Ivo Hoogwerf is gerechtigd om namens en voor rekening en risico van opdrachtgever opdrachten aan derden te verstrekken indien het inschakelen van deze derden gebeurt op verzoek van opdrachtgever en/of volgens Ivo Hoogwerf noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en/of voortvloeit uit de aard van de opdracht.

10.2 Indien en voor zover een derde algemene voorwaarden hanteert welke van toepassing zijn en/of de derde is gevonden aan algemene voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen derde en Ivo Hoogwerf, zijn de betreffende algemene voorwaarden ook van toepassing in de rechtsverhouding tussen Ivo Hoogwerf en opdrachtgever. In dat geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van Ivo Hoogwerf onverminderd van kracht.


Artikel 11: IE-rechten

11.1 Opdrachtgever garandeert dat op de materialen e.d. die hij aan Ivo Hoogwerf voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking stelt en/of ter beschikking zal stellen geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten. Indien op de hiervoor genoemde materialen e.d. wel (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, garandeert opdrachtgever dat hij toestemming van die derden heeft gekregen om die materialen e.d. aan Ivo Hoogwerf ter beschikking te stellen en Ivo Hoogwerf die materialen e.d. mag gebruiken en bewerken. Opdrachtgever/licentienemer vrijwaart Ivo Hoogwerf jegens derden voor aanspraken in de meest ruime zin des woords met betrekking tot schending van (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

11.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen berusten alle rechten van intellectuele eigendom of andere rechten op de werken die Ivo Hoogwerf in het kader van de opdracht maakt/ontwikkelt, bij Ivo Hoogwerf.

11.3 Indien partijen ter zake het verlenen van een (exclusieve) licentie (nog) niets zijn overeengekomen verkrijgt opdrachtgever van Ivo Hoogwerf een licentie tot het eerste gebruik van het werk en of het geleverde, inhoudende dat opdrachtgever niet gerechtigd is om het werke en of het geleverde openbaar te maken zonder toestemming van Ivo Hoogwerf. Indien opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt is Ivo Hoogwerf gerechtigd de verleende licentie tot eerste gebruik van het werke en of het geleverde tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen en dient opdrachtgever per omgaande het gebruik van het werk en of het geleverde te staken en gestaakt te houden, alsmede is opdrachtgever verplicht (de (actuele) digitale bestanden) van het werk en of het geleverde aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

11.4. Opdrachtgever/licentienemer is niet gerechtigd om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ivo hoogwerker, het in opdracht gemaakte werk en/of het geleverde aan te passen c.q. e wijzigen. 

11.5. Ivo Hoogwerf behoudt te allen tijde de (persoonlijkheids)rechten, voortvloeiende uit de auteurswet en/of de wet op de naburige rechten. 

11.6. Opdrachtgever/licentienemer is de allertijden verplicht om de naam van Ivo Hoogwerf te vermelden bij iedere vorm van gebruik en/of openbaarmaking van het werk en/of het geleverde. Opdrachtnemer heeft het recht zich te verzetten tegen vermelding van zijn naam bij iedere vorm van gebruik en/of openbaarmaking van het in opdracht gemaakt werk en/of het geleverde, tenzij dit verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.

11.7. Indien opdrachtgever/licentienemer gebruik wenst te gaan maken van het werk en/of het geleverde anders dan is overeengekomen, zal Ivo Hoogwerf op verzoek van opdrachtgever/licentienemer informatie verstrekken over de financiële en mogelijke andere consequenties van een eventueel verder gaan het gebruik van het werk en/of de nog te verrichten werkzaamheden.

11.8. Ivo Hoogwerf is gerechtigd om, met inachtneming van de rechten van derden, de werken die zijn voortgekomen uit de opdrachten gebruiken voor (historische) zelfpromotie, (niet) commercieel intern gebruik, redactionele, cursorische en museale doeleinden en inzending voor prijzen festival, ook indien op de gever/licentienemer en Ivo Hoogwerf overeenkomen dat de (intellectuele) eigendomsrechten aan opgegeven/licentienemer zullen worden overgedragen.


Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Ivo Hoogwerf is gerechtigd zijn werkzaamheden c.q. de uitvoering van de opdracht c.q. een licentie op te schorten of te staken indien opgegeven/licentienemer enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige overeenkomst tussen partijen, niet nakomt.

12.2. Indien opdrachtgever/licentienemer, naar in gebreke zijn gesteld, niet, althans niet tijdig en/of behoorlijk, voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, is Ivo Hoogwerf gerechtigd om schriftelijke overeenkomst per omgaande buitengerechtelijke ontbinding. In dat geval is opdrachtgever/licentienemer, met inachtneming van artikel 4.4, verplicht tot vergoeding van de door Ivo Hoogwerf gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en de verschuldigde vergoeding, welke in dat geval direct opeisbaar zijn en niet kunnen worden aangewend ter verrekening van enige vordering die opdrachtgever/licentienemer op Ivo Hoogwerf heeft. Voornoemde laat onverlet het recht van Ivo Hoogwerf op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.

12.3. Ivo Hoogwerf is gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:

a. opdrachtgever surseance van betaling aangevraagd;
b. opdrachtgever aangeeft tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard;
c. opdrachtgever wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling (WSNP);
d. opdrachtgever een minnelijk of gerechtelijke akkoord aanbiedt;
e. opdrachtgever zijn bedrijfsvoering staakt/stillegt;
f. opdrachtgever zijn onderneming liquideert;
g. opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
h. opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid wijzigt;
i. op (een deel van) het vermogen van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.

12.4. In het geval van (buiten)gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Ivo Hoogwerf vindt geen ongedaanmaking plaats van de reeds door Ivo Hoogwerf verrichte werkzaamheden en is opdrachtgever/licentienemer verplicht de (actuele) (digitale bestanden van) de mastertape(s) en/of montage(s) daarvan aan Ivo Hoogwerf ter beschikking te stellen. In voornoemd geval zijn licentienemer verschuldigde bedragen direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die opgegeven/licentienemer op Ivo Hoogwerf heeft.


12.5. En tussen partijen gesloten c.q. te sluiten licentieovereenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden dat opdrachtgever/licentienemer jegens Ivo Hoogwerf aan al zijn contractuele verplichtingen voortvloeiende uit de offerte en/of overeenkomsten van opdracht heeft voldaan.


Artikel 13: Overmacht

13.1. Ivo Hoogwerf is gerechtigd om, indien hij door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel en/of tijdig uit te voeren, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden zonder dat Ivo Hoogwerf tot enige schadevergoeding en/of garantie is gehouden.


Artikel 14: Afwikkeling relatie

14.1. Ivo Hoogwerf zo aan het einde van de overeenkomst of de opdracht alle materialen, afkomstig van opgegeven op eerste verzoek kosteloos ter beschikking stellen aan op te geven, mits opdrachtgever al hetgeen heeft een schuld is aan Ivo Hoogwerf (uit welke hoofde ook) heeft voldaan. Ivo Hoogwerf zal aan het einde van de overeenkomst of de opdracht gedurende 12 maanden de materialen bewaren.

14.2. Indien voor Ivo Hoogwerf aan het bewaren en het onderhoud van de materialen, zoals genoemd in artikel 14.1., kosten zijn verbonden, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is Ivo Hoogwerf gerechtigd om zich na het verstrijken van de periode, zoals genoemd in artikel 14.1., van de materialen te ontdoen. Dit ontslaat opdrachtgever op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens Ivo Hoogwerf ter zake de kosten, zoals genoemd in artikel 14.2.

14.4. Indien de relatie tussen partijen, om welke reden dan ook, eindigt blijven de bepalingen van de algemene voorwaarden van Ivo Hoogwerf en/of de overeenkomst tussen partijen onverminderd van kracht voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van de relatie.


Artikel 15: Overige bepalingen

15.1. Ivo Hoogwerf is gerechtigd om in alle tussen partijen te sluiten overeenkomsten een boetebeding op te nemen ter zake overtreding van opdrachtgever/licentienemer van enige bepaling in die overeenkomsten. Zolang partijen schriftelijk (nog) niets zijn overeengekomen de zaak een boetebeding geldt dat opdrachtgever/licentienemer per overtreding van het bepaalde in deze algemene voorwaarden en direct opeisbare boete verbeurt van €1.000,00 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Ivo Hoogwerf op volledige schadevergoeding. Eventuele vorderingen van opdrachtgever op Ivo Hoogwerf zijn niet overdraagbaar.

15.2. Opdrachtgever/licentienemer is verplicht om Ivo Hoogwerf zo mogelijk in kennis te stellen van feiten en omstandigheden die (in financiële zin) van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Ivo Hoogwerf ten behoeve van opdrachtgever/licentienemer te verrichten werkzaamheden/te verstrekken licentie(s), ten einde Ivo Hoogwerf in de gelegenheid te stellen om eventuele daar het voortvloeiende schade te ondervangen. Dit laat onverlet het recht van Ivo Hoogwerf op schadevergoeding, waaronder tevens begrepen, doch niet uitsluitend, het positief contractsbelang.


Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, ofwel overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Ivo Hoogwerf is gevestigd.


Using Format